Kamis , April 18 2024

DEMA

Tugas Pokok

DEMA mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan tugas kegiatan ekstra kulikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis – garis besar program yang diamanatkan BPM, serta memberikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan Sekolah Tinggi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

Fungsi

DEMA berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra kulikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan.

Keanggotaan dan Kepengurusan

  1. Keanggotaan DEMA terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Tinggi.
  2. Kepengurusan DEMA terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara, dan Koordinator Bidang, masing – masing Bidang Penalaran, Bidang Kesejahteraan Mahasiswa, Bidang Minat dan Bakat, dan Bidang Pengambian kepada Masyarakat.
  3. Masa kerja kepengurusan DEMA adalah 1 (satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
  4. Tata kerja Kepengurusan DEMA ditetapkan oleh rapat pengurus.
  5. Kepengurusan DEMA ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
  6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus DEMA bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan.

https://www.instagram.com/demastaim/